Plačila vrtca

DODATNE OLAJŠAVE

Veljavni Sklepi Občinskega sveta Občine Trebnje o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, rezervacije mesta, plačilo prisotnosti otroka nad 9 ur ter po odpiralnem času.

 • V primeru bolezni

  »Starši otrok, za katere je Občina Trebnje dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene za program, lahko v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja en cel mesec ali več mesecev, uveljavijo olajšavo, tako da znaša njihovo plačilo 20% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Tovrstna rezervacija se lahko uveljavi le ob obvezni dostavi zdravniškega potrdila« (Ur. l. RS 84/05). »Za starše, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, znaša njihovo plačilo za drugega otroka 20 % od 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljaviti rezervacije«(Ur. l. RS 57/12).

 • V primeru daljše počitniške odsotnosti

  »Starši otrok, za katere je Občina Trebnje dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 30 % določenega prispevka njihovega plačilnega razreda »(Ur. l. RS 37/09).

»Starši lahko uveljavljajo počitniško odsotnost tudi za drugega otroka za katerega znaša plačilo 30% od 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljavljati počitniške rezervacije« (Ur. l. RS 57/12).

 

 • Za starše otrok iz drugih občin

  »Starši otrok iz drugih občin, ki so vključeni v vrtce Občine Trebnje, lahko uveljavijo olajšave iz 1. In 2. čl. le v primeru, da občina, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila celotno razliko med plačilom olajšave in veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen« (Ur. l. RS 84/05; 1. in 2. čl. zgoraj se nanaša na olajšavo v primeru bolezni otroka ter olajšavo v primeru daljše počitniške odsotnosti otroka).

 • Rezervacija za dobo enega leta

  »Starši lahko s podpisom izjave do 31. avgusta začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo najmanj enega leta in v tem primeru plačajo mesečno rezervacijo v višini 10 % ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtec pa v tem primeru sprejme drugega otroka« (Ur. l. RS 71/11).

 • Plačilo prisotnosti otroka nad 9 ur ter po odpiralnem času

  »V kolikor je otrok dnevno prisoten v vrtcu več kot 9 ur, starši doplačajo za vsako začeto uro prisotnosti otroka 2,50 eur, oziroma znižano s potrdilom delodajalca staršev 0,50 eur. Potrdilo delodajalca oddajo starši za šolsko leto. V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času vrtca, starši doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 7,50 eur.« (Ur.l.RS, št. 61/20

Dostopnost