Vpis otroka

Kdaj?

Vpis otrok v vrtec poteka od 1.2. do 10.2. za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec je objavljen v lokalnem mediju, na spletnih straneh vrtca in na oglasnih deskah vrtca.

Kdo?

Starši oziroma zakonit skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši).

Kako?

Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši na predpisanem obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga dobijo v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca in na Občini Trebnje. Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in starše pisno obvesti o prejemu vloge in o šifri, pod katero vodi otroka.

Dostopnost